Trang chính
Trang chủ Liên hệ Thời khóa biểu
 Đăng nhập 
Bí danh
Mật khẩu
Ghi nhớ

 Vui Học 

 QL 


 
21.07.2017 09:27

THỜI KHÓA BIỂU

Thời khóa biểu áp dụng từ ngày 6/2/2017 Xem tiếp...

Tra cứu bài viết được đăng:


Về việc điều chỉnh mức lương cơ sở

[02.07.2017 22:19]
THÔNG BÁO
Về việc điều chỉnh mức lương cơ sở hưởng từ ngày 01/7/2017 là 1.300.000 đồng

[Đã đọc: 22]
Xem tiếp...

Chế độ BHXH theo số ngày thực nghỉ không được trả lương của người lao động

[02.07.2017 22:03]
Thực hiện Luật BHXH và các văn bản hướng dẫn, thời gian qua các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn huyện Mỹ Xuyên,....
[Đã đọc: 14]
Xem tiếp...

NỘI DUNG CÁC MODULE BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN

[02.07.2017 08:21]
TÀI LIỆU BDTX
[Đã đọc: 32]
Xem tiếp...

MẪU VIẾT BÀI THU HOẠCH BDTX

[27.06.2017 04:51]
Các mẫu
[Đã đọc: 125]
Xem tiếp...

DANH SÁCH PHÂN CÔNG GIÁO VIÊN TRỰC HÈ 2017

[05.06.2017 23:18]
PHÒNG GD&ĐT MỸ XUYÊN
TRƯỜNG THCS ĐẠI TÂM

DANH SÁCH PHÂN CÔNG GIÁO VIÊN TRỰC HÈ 2017

[Đã đọc: 77]
Xem tiếp...

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC HÈ 2017

[05.06.2017 22:21]
PHÒNG GD&ĐT MỸ XUYÊN
TRƯỜNG THCS ĐẠI TÂM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

Số:24/KH.THCS.ĐT Đại Tâm, ngày 31 tháng 5 năm 2017.

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC HÈ 2017

Căn cứ kế hoạch số 23/KH-PGDĐT ngày 31 tháng 5 năm 2017 của Phòng GD&ĐT Mỹ Xuyên về việc triển khai công tác hè 2017.
Trường THCS Đại Tâm hướng dẫn thực hiện công tác hè cụ thể như sau:

[Đã đọc: 64]
Xem tiếp...

Tài liệu khối Trung học cơ sở (Các modul BDTX từ 01 đến 41)

[05.06.2017 22:18]
Tài liệu khối Trung học cơ sở
(Các modul BDTX từ 01 đến 41)
**********************************
THCS1: Đặc điểm tâm sinh lí của học sinh THCS
THCS2: Đặc điểm học tập của học sinh THCS
THCS3: Giáo dục học sinh THCS cá biệt
THCS4: Phương pháp và kỹ thuật thu thập, xử lý thông tin về môi trường giáo dục THCS
THCS5: Nâng cao năng lực hiểu biết và xây dựng môi trường giáo dục của giáo viên
THCS6: Xây dựng môi trường học tập cho học sinh THCS
THCS7: Hướng dẫn, tư vấn cho học sinh THCS
THCS8: Phương pháp và kỹ thuật hướng dẫn, tư vấn cho học sinh THCS
THCS9: Hướng dẫn, tư vấn đồng nghiệp trong phát triển nghề nghiệp
THCS10: Nâng cao năng lực chăm sóc, hỗ trợ tâm lí cho học snh trong quá trình giáo dục
THCS11: Chăm sóc, hỗ trợ tâm lí học sinh nữ, học sinh người dân tộc thiểu số trong trường THCS
THCS12: Khắc phục trạng thái tâm lí căng thẳng trong học tập của học sinh THCS
THCS13: Nhu cầu và động cơ học tập của học sinh THCS trong xây dựng kế hoạch dạy học
THCS14: Xây dựng kế hoạch dạy học theo hướng tich hợp
THCS15: Các yếu tố ảnh hưởng tới thực hiện kế hoạch dạy học
THCS16: Hồ sơ dạy học
THCS17: Tìm kiếm, khai thác, xử lý thông tin phục vụ bài giảng
THCS18: Phương pháp dạy học tích cực
THCS19: Dạy học với công nghệ thông tin
THCS20: Tăng cường năng lực sử dụng thiêt bị dạy học với ứng dụng CNTT trong dạy học
THCS21: Bảo quản, sửa chữa, sáng tạo thiết bị dạy học
THCS22: Sử dụng một số phần mềm dạy học
THCS23: Kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh
THCS24: Kĩ thuật kiểm tra đánh giá trong dạy học
THCS25: Viết sáng kiến trong trường THCS
THCS26: Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng trong trường THCS
THCS27: Hướng dãn và phổ biến khoa học sư phạm ứng dụng trong trường THCS
THCS28: Tăng cường năng lực giáo dục của giáo viên
THCS29: Giáo dục học sinh THCS thông qua các họt động giáo dục
THCS30: Đánh giá kết quả rèn luyện đạo đức của học sinh THCS
THCS31: Lập kế hoạch công tác chủ nhiệm
THCS32: Hoạt động của giáo vên chủ nhiệm
THCS33: Giải quyết tình huống sư phạm trong công tác chủ nhiệm
THCS34:Tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường THCS
THCS35: Giáo dục kĩ năng sống cho học sinh THCS
THCS36: Giáo dục giá trị sống cho học sinh THCS
THCS37: Giáo dục vì sự phát triển bền vững ở trường THCS
THCS38: Giáo dục hoà nhập trong giáo dục THCS
THCS39: Phối hợp với gia đình học sinh và cộng đồng trong công tác giáo dục học sinh THCS
THCS40: Phối hợp các tổ chức xã hội trong công tac giáo dục
THCS41: Tổ chức hoạt động tập thể cho học sinh THCS

[Đã đọc: 0]
Xem tiếp...

THÔNG TƯ BAN HÀNH QUY CHẾ BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN GIÁO VIÊN MẦM NON, PHỔ THÔNG VÀ GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN

[05.06.2017 22:16]
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 26/2012/TT-BGDĐT Hà Nội, ngày 10 tháng 7 năm 2012
THÔNG TƯ
BAN HÀNH QUY CHẾ BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN GIÁO VIÊN MẦM NON, PHỔ THÔNG VÀ GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN
Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005; Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009;
Căn cứ Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

[Đã đọc: 26]
Xem tiếp...

THÔNG TƯ Ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên trung học cơ sở

[05.06.2017 22:14]
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Số: 31/2011/TT-BGDĐT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 08 tháng 8 năm 2011
THÔNG TƯ
Ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên
giáo viên trung học cơ sở
Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009;
Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

[Đã đọc: 46]
Xem tiếp...

Câu hỏi cuộc thi viết "Tuổi trẻ VN học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM"

[05.06.2017 22:06]
Thời gian từ ngày phát động đến hết ngày 01/8/2017
Tổng kết trao giải trước ngày 25/8/2017

[Đã đọc: 50]
Xem tiếp...
Chuyển đến trang 1, 2, 3 ... 27, 28, 29  [sau]

HỌP MẶT 20/11/2016KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2016-2017


NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM NĂM 2015-2016

ĐẠI HỘI CMHS NĂM 2015-2016

KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2015-2016
KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2014-2015

KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2013-2014
 

 

 HỌC SINH GIỎI 

VÒNG TỈNH

Năm học 2016-2017

01. Cao Ngọc Như Ý

Giải Ba  (Lịch Sử)

02. Nguyễn Nhựt Phi

Giải Khuyến khích (Toán)

03. Lâm Huỳnh Phương Hậu

Giải khuyến khích (Toán)

04. Lý Thị Kim Ngân

Giải Khuyến khích (Lý)


VÒNG HUYỆN

Năm học 2016-2017

01. Lý Thị Thảo Nhi

Giải Nhất (Sinh học)

02. Thạch Thu Thủy

Giải Nhì (Hóa học)

03. Nguyễn Nhựt Phi

Giải Ba (Toán)

04. Lâm Tuyết Ân

Giải Ba (Sinh học)

05. Cao Ngọc Như Ý

Giải Khuyến khích (Lịch sử)

06. Lâm Huỳnh Phương Hậu

Giải Khuyến khích (Toán)

07. Lý Thị Kim Ngân

Giải khuyến khích (Vật lý) GIÁO VIÊN GIỎI HUYỆN NĂM HỌC 2015-2016 

01. Lý Minh Dũng

02. Trần Hiếu Nhân

03. Trần Huỳnh Trọng Khanh

04. Trầm Thị Mỹ Nhiên

05. Hứa Thị Ngọc Hoa

06. Tiết Vĩnh Trung

07. Trần Thị Sa Mích

Trang chủ    ¤   Liên hệ    ¤   Sơ đồ site

Thời gian mở trang: 0.087 giây. Số lần truy cập CSDL: 49
©2010 - Bản quyền thuộc về ..:: Trường THCS ĐẠI TÂM ::... Website được xây dựng với sự hỗ trợ của Cty H.K Vietnam Ltd..